Lietošanas noteikumi | Homeopātiskā Interneta Aptieka
Homeopātiskā aptieka
0,00 Apskatīt grozu 0

Lietošanas noteikumi

Redakcija spēkā no 01.11.2022.

Pēdējās izmaiņas veiktas 28.10.2022.

 

Definīcijas:

 

A

Aptieka – Pārdevēja aptieka Lāčplēša ielā 7-2, Rīgā, kur Pircējs var saņemt pasūtītās Preces, ja tas ir izvēlējies saņemt Pasūtījumā norādītās Preces Aptiekā uz vietas (bezmaksas Preču piegāde).

Atteikuma tiesības – Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā pēc Preču saņemšanas dienas atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.

B

Bezrecepšu zāles – viena no Preču grupām, ko var iegādāties Interneta aptiekā – Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūras Latvijas zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu zāles, kuras Pircējs var iegādāties bez ārsta izrakstītas receptes.

D

Distances līgums – saskaņā ar normatīvajiem aktiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā starp Pircēju un Pārdevēju attālināti noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos par samaksu iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās.

I

Iepirkumu Grozs – virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces un dzēst tās. Papildus Preču pievienošana un Preču dzēšana no Iepirkumu groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Iepirkumu grozā iekļautajām Precēm.

Interneta aptieka – Pārdevēja struktūrvienība „www.homeopatiskaszales.lv”, kuras farmaceitiskās darbības vietas adrese ir Lāčplēša iela 7-2, Rīga, LV-1010, tālrunis Interneta aptiekā +371 27 335 460, e-pasts info@homeopatiskaszales.lv, un kura īsteno Interneta aptiekas darbību, sniedz farmaceitiskās konsultācijas Pircējiem, pamatojoties uz tās speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) reģistrēto speciālās darbības veidu – „bezrecepšu zāļu izplatīšanu ar tīmekļa vietnes starpniecību”. Interneta aptiekas tīmekļa vietne, kurā Pircējs (tiešsaistes režīmā) var veikt Preču pasūtīšanu: www.homeopatiskaszales.lv

N

Noteikumi – šie Interneta aptiekas lietošanas noteikumi, kas ir publicēti Interneta aptiekas tīmekļa vietnē.

P

Pasūtījuma saņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir saņemts un sākta Pasūtījuma apstrāde, tostarp, komplektēšana un nodošana piegādei. Paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu tiek nosūtīts Pircējam uz tā norādīto e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.

Pasūtījums – Tīmekļa vietnē Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu, Pasūtījuma apmaksas veidu. Pasūtījums uzskatāms par pilnībā pabeigts no Pircēja puses, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm un to piegādi, ja attiecināms.

Pārdevējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HOMEOPĀTIJA”, reģ. Nr.50003294571, juridiskā adrese Lāčplēša iela 7-2, Rīga, LV-1010.

Pircējs – fiziska persona, kas izdara Pasūtījumu Tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.

Preces – jebkuras preces, kuras Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi un Pircēja izdevumi, kas tam rodas, pašam veicot Preču atgriešanu.

Preču katalogs – Interneta aptiekā izvietoto Preču saraksts, kurā Preces sistematizētas pēc to nozīmes un/vai pielietojuma.

R

Reģistrēts lietotājs – Interneta aptiekā reģistrējies Pircējs, kurš ir aizpildījis reģistrācijas anketā pieprasītās ziņas par sevi, lai Interneta aptieka šo Pircēju varētu identificēt, kā arī darīt Pircējam pieejamas ziņas par viņa vēsturiskajiem un aktuālajiem Pasūtījumiem.

T

Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne ar adresi www.homeopatiskaszales.lv, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.

U

Uztura bagātinātāji – viena no Preču grupām, ko var iegādāties Interneta aptiekā – Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā reģistrēta viela.

 

1. Vispārīgie noteikumi

 

1.1. Šie Noteikumi nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesiskās attiecības, veicot Preču iegādi Interneta aptiekā.

1.2. Noteikumi ir izstrādāti un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.3. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī grozīt šos Noteikumus. Noteikumu jaunā redakcija stājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas Interneta aptiekas Tīmekļa vietnē, ja vien Noteikumu grozījumos nav noteikts citādi. Publicētajā Noteikumu redakcijā norādāms datums, kurā attiecīgā Noteikumu redakcija stājusies spēkā, un datums, kad veiktas pēdējās Noteikumu izmaiņas.

1.4. Ja Pasūtījums ir apmaksāts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās un Noteikumu grozījumi nenosaka citādāk, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs apmaksājis Pasūtījumu. Ja uz Pircēja apmaksātu Pasūtījumu attiecināma Noteikumu vēsturiskā redakcija, Pircējam ir tiesības iepazīties ar attiecīgo vēsturisko redakciju, savu pieprasījumu un pamatojumu nosūtot uz Interneta aptiekas e-pastu.

1.5. Pircējs Preces var pasūtīt Interneta aptiekā un apmaksāt gan kā Reģistrēts lietotājs, gan bez reģistrēšanās Tīmekļa vietnē

1.6. Ja Pircējs vēlas kļūt par Reģistrētu lietotāju, Pircējam jāizvēlas Interneta aptiekas sākumlapā poga „Mans konts” un jāaizpilda pieprasītā obligātā informācija, vai arī sava lietotāja konta izveidošanas iespēja jāizvēlas, veicot Pasūtījuma.

1.7. Pircējam ir iespēja  jebkurā laikā dzēst sevi kā Reģistrēto lietotāju, sadaļā “Mans konts” izvēloties sadaļu “Profila informācija” vai atbilstoša satura pieprasījumu par konta dzēšanu nosūtot uz e-pastu info@homeopatiskaszales.lv. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji dzēst Reģistrētā lietotāja kontu Tīmekļa vietnē, ja Pircējs to nav apmeklējis (iegājis sistēmā) vismaz 6 mēnešus.

1.8. Pārdevējs veic atbilstošu pasākumus, lai nodrošinātu, ka Pircēja personas dati ir drošībā un tiek apstrādāti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības personas datu aizsardzības jomā. Pārdevējs ir izstrādājis noteikumus attiecībā uz personu datu apstrādi “Privātuma politika”, kuros ir sniegta informācija par Pārdevēja veikto personas datu apstrādi. “Privātuma politika” ir pieejama: http://www.homeopatiskaszales.lv/privacy-policy.

 

2. Preču katalogs, Preces cena

 

2.1. Tīmekļa vietnē redzamo Preču attēliem ir ilustratīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfijas var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma izskata.

2.2. Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, tostarp, Pārdevēja veidoti Preču apraksti, Preču fotogrāfijas, kā arī citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas apstrāde, tajā skaitā, kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta, un pārkāpējam jāatlīdzina Pārdevējam kaitējums, kas tam radies sakarā ar šādu neatļautu informācijas apstrādi.

2.3. Pārdevējs pārdod Preces, kas ir noformētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām par preču iepakojumu un marķējumu. Ja normatīvais regulējums to prasa, Precei ir pievienota informācija par tās pareizu un drošu lietošanu.

2.4. Preces tiek pārdotas par cenu, kāda ir norādīta Tīmekļa vietnē pie katras no Precēm.

2.5. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas, tomēr Pircējs var paļauties, ka tam būs iespējams Preci nopirkt par cenu, par kādu tā ievietota Iepirkumu grozā, ja Pircējs attiecīgo Pasūtījumu apmaksās ne vēlāk kā 60 minūšu laikā no pirmās Preces ievietošanas Iepirkumu grozā.

2.6. Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.

2.7. Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai; Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida.

 

3. Distances līguma noslēgšana un tā spēkā esamības termiņš

 

3.1. Pircējs apzinās, ka Preču pasūtīšanu Interneta aptiekā ir tiesīga veikt rīcībspējīga, tostarp, 18 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona. Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, viņš apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi, kurš ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, un nepieciešamības gadījumā viņa likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.

3.2. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs apliecina Pārdevējam, ka tas ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, un apzinās, ka Pasūtījuma apmaksas gadījumā starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts Distances līgums saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

3.3. Distances līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Pircējs un Pārdevējs pilnībā izpildījuši savas no Distances līguma izrietošās saistības.

 

4. Pasūtījuma noformēšana

 

4.1. Pasūtījuma noformēšanas vispārīgie noteikumi:

4.1.1. Pircējs noformē Pasūtījumu, ievērojot Noteikumu 4.2. – 4.4. punktā aprakstīto kārtību un piedāvātās izvēles iespējas.

4.1.2. Noformējot Pasūtījumu, Pircējs ir atbildīgs par datu pareizu un precīzu ievadi. Pircējam ievadītie dati ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. No Pircēja ievadītās informācijas pareizības un precizitātes ir atkarīga Pasūtījuma izpilde un sekmīga piegāde. Pārdevējs neatbild par Pasūtījuma nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār, ja tā radusies sakarā ar Pircēja nepareizi un/vai neprecīzi ievadītiem datiem.

4.1.3. Pasūtījuma noformēšana ir uzskatāma par pabeigtu, kad Pircējs ir izvēlējies Preces un ievietojis tās Iepirkuma grozā, norādījis Preču piegādes veidu un apmaksas noteikumus un šīs izvēles ir apstiprinājis, Pasūtījuma noformēšanas logā nospiežot pogu “Apmaksāt un pasūtīt”.

4.2. Iepirkumu grozs:

4.2.1. Iepirkuma grozs tiek veidots, kad Pircējs veic Preču atlasi, izvēlas un pievieno tās Iepirkuma grozam. Iepirkuma groza saturu Pircējs var mainīt jebkurā laikā, pievienojot jaunas Preces vai izņemot Preces, kuras nevēlas pirkt, līdz brīdim, kad Pircējs Pasūtījuma noformēšanas logā nospiež pogu “Apstiprināt pasūtījumu”.

4.2.2. Preces Interneta aptiekā var meklēt, izmantojot dažādus meklēšanas parametrus, piemēram:

4.2.2.1. Preces kategorija,

4.2.2.2. Preces pielietojums,

4.2.2.3. atslēgvārds.

Ievadot meklējamo vārdu meklēšanas logā un nospiežot pogu „Enter”, sistēma atlasīs Preces pēc Pircēja ievadītā vārda, parādot meklēšanas rezultātā visas Preces, kas ir saistītas ar meklējamo atslēgas vārdu

4.2.3. Kad Pircējs visas vēlamās Preces ir ievietojis Iepirkumu grozā, Pircējam ir jāuzspiež uz Iepirkuma groza ikonas, atkārtoti jāpārliecinās par Iepirkumu groza saturu un tas jāapstiprina, nospiežot pogu “Apstiprināt pasūtījumu”.

4.2.4. Pircējam nebūs iespējams pievienot Preci Iepirkumu grozam, ja izvēlētā Prece nebūs Pārdevēja noliktavā vai Pārdevēja noliktavā nebūs pieejams Pircēja norādītais Preču skaits.

 

4.3. Preču piegādes veidi, piegādes termiņi un maksa par piegādi:

 

Piegādes veids Piegādes teritorija Piegādes termiņi Maksa par piegādi
Piegāde Pārdevēja aptiekā Lāčplēša iela 7-2, Rīga, LV-1010 – ne vēlāk kā nākamajā Aptiekas darba dienā pēc Pasūtījuma saņemšanas (Aptiekas darba laika ietvaros), ja Pārdevēja paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu Pircējam nosūtīts darba dienā līdz plkst.12:00;
– ne vēlāk kā aiznākamajā Aptiekas darba dienā pēc Pasūtījuma saņemšanas (Aptiekas darba laika ietvaros), ja Pārdevēja paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu Pircējam nosūtīts darba dienā pēc plkst. 12:00 vai valstī noteiktajā brīvdienā vai svētku dienā.
Bezmaksas
Piegāde uz DPD pakomātu Pickup Paku Bode (STANDARTA PIEGĀDE) Jebkurš Pircēja izvēlēts DPD pakomāts no izvēlnē piedāvātā Pickup Paku Bode pakomātu saraksta – nākamajā darba dienā pēc Pasūtījuma saņemšanas, ja Pārdevēja paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu Pircējam nosūtīts darbdienā līdz plkst.12:00;
– aiznākamajā darba dienā pēc Pasūtījuma saņemšanas, ja Pārdevēja paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu Pircējam nosūtīts darbadienā pēc plkst. 12:00 vai valstī noteiktajā brīvdienā vai svētku dienā.
3,00 EUR
Piegāde uz DPD pakomātu Pickup Paku Skapis (STANDARTA PIEGĀDE) Jebkurš Pircēja izvēlēts DPD pakomāts no izvēlnē piedāvātā Pickup Paku Skapis pakomātu saraksta – nākamajā darba dienā pēc Pasūtījuma saņemšanas, ja Pārdevēja paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu Pircējam nosūtīts darbdienā līdz plkst.12:00;
– aiznākamajā darba dienā pēc Pasūtījuma saņemšanas, ja Pārdevēja paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu Pircējam nosūtīts darbadienā pēc plkst. 12:00 vai valstī noteiktajā brīvdienā vai svētku dienā.
3,00 EUR
Piegāde ar Kurjeru (NESTANDARTA PIEGĀDE) Pircēja izvēlēta piegādes adrese Latvijas Republikas robežās, kurā Pircējs ir sastopams – nākamajā darba dienā pēc Pasūtījuma saņemšanas, ja Pārdevēja paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu Pircējam nosūtīts darbdienā līdz plkst.12:00;
– aiznākamajā darba dienā pēc Pasūtījuma saņemšanas, ja Pārdevēja paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu Pircējam nosūtīts darbadienā pēc plkst. 12:00 vai valstī noteiktajā brīvdienā vai svētku dienā.
6,00 EUR

4.3.1. Pircējs var mainīt Preču piegādes veidu un/vai vietas adresi līdz brīdim, kad tiek pilnībā pabeigta Pasūtījuma noformēšana, nospiežot pogu “Apmaksāt un pasūtīt”.

4.3.2. Ja Pircējs izvēlas Preču piegādi ar kurjeru (nestandarta piegāde), nevis Preču piegādi uz pakomātu (standarta piegāde), tad Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējam netiks atgriezta piegādes maksa (starpība), kas Pircējam radusies saistībā ar Preču piegādi, izmantojot piegādes veidu, kas nav Pārdevēja lētākais standarta piegādes veids.

4.3.3. Pārdevējs neatbild par kurjera pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos (piegādes kavējumiem) neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

4.4. Apmaksas noteikumi:

4.4.1. Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir jāizvēlas Pasūtījuma apmaksas veids.

4.4.2. Pircējam ir iespējams norēķināties, izmantojot norēķinus caur internetbanku vai autorizējoties ar bankas norēķinu karti:

4.4.2.1. Internetbanka (izvēloties sev ērtāko banku no piedāvātajām: AS “Swedbank”, AS “SEB banka”, AS “Luminor”, AS “Citadele banka”):

Maksājums tiek veikts tiešsaistes režīmā, autorizējoties internetbankā un veicot maksājumu no internetbankas. Pēc rīkojuma došanas bankai veikt maksājumu, Pircējam būs iespēja atgriezties pie sava Pasūtījuma;

4.4.2.2. Apmaksu veicot, norādot bankas norēķinu kartes datus (var izmantot šādus karšu veidus: VISA, MasterCard)

4.4.3. Pēc maksāšanas veida izvēles Pircējam jānospiež poga „Apmaksāt un pasūtīt”.

4.4.4. Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu un apstiprinātu no Pārdevēja puses, kad Pārdevējs ir saņēmis samaksu. Pēc samaksas saņemšanas Pircējam uz e-pastu tiek nosūtīts automātisks paziņojums par Pasūtījuma saņemšanu un apstrādi.

 

5. Pasūtījuma izpilde

 

5.1. Pēc Pasūtījuma samaksas saņemšanas, Pārdevējs uzsāk Pasūtījuma komplektēšanu ar mērķi to nodot piegādei Pircējam.

5.2. Ja brīdī, kad Pārdevējs apmaksātās Preces komplektē piegādei, Pārdevējs konstatēt, ka Pasūtījumu nav iespējams izpildīt precīzi atbilstoši apmaksātā Pasūtījuma saturam, Pārdevējs nekavējoties sazinās ar Pircēju (uz Pircēja norādīto kontaktinformāciju) un katrā gadījumā atsevišķi vienojas par Pircējam izdevīgāko situācijas atrisinājumu, piemēram, pirkuma un piegādes maksas daļēju/pilnīgu atmaksāšanu, iztrūkstošās Preces aizstāšanu, Pasūtījuma vēlāka piegāde utml.

5.3. Pārdevējs nodrošina, ka Pasūtījums ir šādi iepakots:

5.3.1. Pasūtītās Preces ir iepakotas kartona kastē (ārējais iepakojums);

5.3.2. Iepakojuma iekšpusē tiek ievietota Preču pavadzīme – rēķins, kurā uzrādīta šāda informācija:

5.3.2.1. visas iepakojumā esošās Preces ar to nosaukumiem;

5.3.2.2. katras Preces cena un, vairāku šo Preces vienību gadījumā, kopējā šo Preču summa;

5.3.2.3. Pasūtījuma kopējā summa par Precēm un piegādi.

5.4. Atbilstoši šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Preču pavadzīme-rēķins tiek sagatavota elektroniski un šis dokuments ir derīgs bez paraksta; Pircējs tam piekrīt, apstiprinot iepazīšanos ar šiem Noteikumiem.

5.5. Pircējs tiek informēts par Pasūtījuma piegādi uz Pircēja izvēlēto Piegādes vietu šādos veidos:

Piegādes veids: Informēšanas kārtība:
Piegāde Aptiekā Tiek nosūtīta SMS paziņojums un/vai e-pasta vēstule, ka Pasūtījums ir gatavs saņemšanai Aptiekā.
Piegāde uz DPD pakomātu Pickup Paku Bode Tiek nosūtīts SMS paziņojums un/vai e-pasta vēstule, kurā ir ietverta šāda informācija:

  • Pakas numurs;
  • Paku Bodes nosaukums un adrese;
  • PIN kods pakas saņemšanai;
  • Laiks, līdz kuram var saņemt paku.
Piegāde uz DPD pakomātu Pickup Paku Skapis Tiek nosūtīts SMS paziņojums un/vai e-pasta vēstule ar PIN kodu, kuru nepieciešams ievadīt Paku Skapja terminālī, lai saņemtu paku.
Piegāde ar kurjeru Kurjers sazinās ar Pircēju, lai precizētu Preču piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un informētu par laiku, kad kurjers ieradīsies.

5.6. Piegādātās Preces var saņemt:

Piegādes veids: Darbības Preču saņemšanai:
Piegāde Pircēja izvēlētajā Aptiekā Saņemt Preces var jebkura persona, kura var uzrādīt vai nosaukt Pasūtījuma numuru, kuru Pircējs pirms tam saņēmis SMS vai e-pasta paziņojumā.
Piegāde uz DPD pakomātu Pickup Paku Bode Izsniegšana tiek veikta pēc saņēmēja identifikācijas (uzrādot pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību) vai izmantojot PIN kodu, paku var saņemt persona, kura spēj nosaukt PIN kodu pakas saņemšanai, kā arī nosaukt saņēmēja Vārdu un Uzvārdu.
Piegāde uz DPD pakomātu Pickup Paku Skapis Saņemt paku var jebkura persona, kura var ievadīt PIN kodu, kuru Pircējs pirms tam saņēmis SMS paziņojumā un/vai e-pasta vēstulē par pakas piegādi. Pēc PIN koda ievadīšanas tiek atvērtas pakomāta durvis.
Piegāde ar kurjeru Izsniegšana tiek veikta pēc Pircēja identifikācijas, uzrādot pasi, ID karti vai autovadītāja apliecību.

5.7. Pircējs ir informēts, ka saņemšanai piegādātās Preces:
5.7.1.1. Aptiekā tiek glabātas 14 dienas;
5.7.1.2. DPD pakomātā Pickup Paku Bode tiek glabātas 7 dienas;
5.7.1.3. DPD pakomātā Pickup Paku Skapis tiek glabātas 7 dienas.
5.8. Pircējs apzinās, ka kurjeram nav pienākuma gaidīt Pircēju, ja Pircējs nav sastopams vietā un laikā, par kādu ir bijusi vienošanās ar kurjeru par Preču piegādi.
5.9. Pārdevējs neatbild Pircējam par Preču nesaņemšanu, un Pārdevējam ir tiesības neatlīdzināt Pircējam Preču cenu un/vai piegādes maksu, ja Pircējs Preces nav saņēmis, tamdēļ ka beidzies Noteikumu 5.7. punktā noteiktais Preču uzglabāšanas laiks vai Pircējs nav bijis sastopams piegādes vietā un laikā, par kuru tas vienojies ar kurjeru.

5.10. Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu – Pasūtījuma izpildi. Preču saņemšanas fakta apliecināšanas veids ir atkarīgs no Preču piegādes veida:

Piegādes veids Preču saņemšanas fakta apliecināšanas veids
Preču saņemšana Aptiekā Saņēmējs pašrocīgi parakstās uz pavadzīmes – rēķina.
Piegāde uz DPD pakomātu Pickup Paku Bode Saņēmējs pašrocīgi parakstās par pakas saņemšanu.
Piegāde uz DPD pakomātu Pickup Paku Skapis Pircēja paraksts ir elektroniski dati, kas tiek ģenerēti brīdī, kad Pircējs pakomāta terminālī ievada speciālo PIN kodu, ko Pircējs ir saņēmis SMS paziņojumā par Preces piegādi savā mobilajā tālrunī, un pēc kura ievadīšanas tiek atvērtas pakomāta stacijas paku automāta durvis. Iepriekš minētie elektroniskie dati ir pielīdzināmi Pircēja pašrocīgam parakstam ar roku.
Piegāde ar kurjeru Pircējs parakstās kurjera elektroniskajā dokumentā, parakstoties ar speciālu ierīci uz skārienjūtīga ekrāna.

5.11. Pircējam pēc Preču saņemšanas ir pienākums atvērt ārējo Pasūtījuma iepakojumu un pārliecināties par to, vai ir Piegādāta Pircēja Pasūtītā Prece (tajā skaitā, piegādāts pasūtītais Preču skaits) un vai nav konstatējami vizuāli defekti vai citi bojājumi.
5.12. Gadījumā, ja Pircējam ir piegādāta Prece, ko Pircējs nav pasūtījis, vai ir konstatējami vizuāli defekti vai citi bojājumi, Pircējs nosūta Pārdevējam paziņojumu uz Pārdevēja e-pasta adresi: info@homeopatiskaszales.lv, aprakstot pretenzijas būtību. Pircējs un Pārdevējs vienojas par situācijas atrisināšanu.
5.13. Pēc Preču saņemšanas Pircējs ir atbildīgs par Preču kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā.

 

6. Farmaceitiskās konsultācijas un Bezrecepšu zāļu lietošanas uzraudzība

 

6.1. Pirms Preču (it īpaši Bezrecepšu zāļu) pasūtīšanas, kā arī pēc Preču saņemšanas jebkuram Pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas no kvalificēta farmaceita par Preču (it īpaši Bezrecepšu zāļu) pareizu lietošanu, ietekmi uz veselību, lietošanas ierobežojumiem un citiem jautājumiem.
6.2. Bezrecepšu zāļu lietošanas uzraudzības ietvaros farmaceits konsultācijās un sadarbībā ar Pircēju pārliecināsies, ka Pircējs apzinās savu līdzatbildību par to datu pareizību un pilnīgumu, uz kuru pamata Pircējs pieņem lēmumu par bezrecepšu zāļu lietošanu, ņemot vērā, ka bezrecepšu zāles Pircēji var iegādāties bez ārsta izrakstītas receptes, kā arī Pircēji tās mēdz lietot pašārstēšanās nolūkos.
6.3. Lai veiktu Bezrecepšu zāļu lietošanas uzraudzību, rūpētos par Pircēju veselību, drošību un to, lai Pircēji nelietotu Bezrecepšu zāles vairāk nekā vajadzīgs, Interneta aptieka to nodrošinās ar sekojošām metodēm:
6.3.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie brīdinošie uzraksti pie katras no Bezrecepšu zālēm;
6.3.2. Pie katras no Bezrecepšu zālēm Interneta aptiekā ir izvietots konkrētā medikamenta īss apraksts – sastāvs, lietošanas pamācība, pielietošanas mērķis, lietošanas ierobežojumi, piesardzības pasākumi, u.c.
6.3.3. Farmaceits konsultāciju laikā informēs Pircējus par veselīgu dzīvesveidu, veselības saglabāšanas pamatnoteikumiem, kā arī par citām metodēm, kā Pircējs var saglabāt veselību, piem. lietojot zāļu tējas, vitamīniem bagātu uzturu, piekopjot fiziskās aktivitātes, u.c.;
6.4. Bezmaksas farmaceita konsultācijas ir iespējams saņemt divos veidos: e-pasta sarakstes veidā: info@homeopatiskaszales.lv, vai zvanot pa tālruni: +371 27 335 460.
6.5. Ja Pircējs vēlas saņemt farmaceita konsultāciju, zvanot pa telefonu Aptiekas darba laikā, tad atbilde tiks sniegta uzreiz.
6.6. E-pasta sūtījums tiks nosūtīts uz Interneta Aptieku nekavējoties, t.i. ir nodrošināta iespēja visu diennakti nosūtīt konsultāciju pieprasījumus, un Interneta aptiekas farmaceits atbildi sagatavos vistuvākā laikā, bet ne ilgāk kā 24 stundu laikā, ievērojot principu, lai Pircējs saņemtu operatīvi atbildi uz sev svarīgiem jautājumiem.
6.7. Jebkuru ar Bezrecepšu zāļu lietošanu saistītu jautājumu gadījumā, Pircēja pienākums ir sazināties ar Interneta aptieku un saņemt farmaceita konsultāciju, bet farmaceita pienākums ir šo konsultāciju sniegt.
6.8. Pircējam ir pienākums pirms Preču lietošanas uzmanīgi izlasīt uz Preces marķējuma vai Preces iepakojuma izvietoto informāciju, kā arī iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju. Ja Pircējs nebūs ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uz marķējuma norādītos Preču uzglabāšanas noteikumus, Pircējs zaudē Atteikuma tiesības, zaudē tiesības pieteikt Patērētāja prasījumu vai izmantot Preču ražotāja garantiju.

 

7. Garantija un atteikuma tiesības

 

7.1. Garantija ir ražotāja apsolījums bezmaksas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu, apmainīt Preci pret atbilstošu preci, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību vai veikt citas darbības, ja Prece neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam.
7.2. Garantija ir norādīta rakstiski uz Preces marķējuma, un tajā ir norādīti nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš – laika posms, uz kuru tiek attiecināta garantija, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese.
7.3. Garantijas tiesību izmantošana ir iespējama, ja Pircējam ir saglabājies pirkumu apliecinošs dokuments, kas kopā ar iegādāto Preci ir iesniedzams Pārdevējam.
7.4. Atteikuma tiesības ir Pircēja (fiziskas personas, kas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma kontekstā ir „patērētājs”) tiesības 14 dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādīta trešā persona ir saņēmusi Preces, atteikties no Precēm saskaņā ar Atteikuma tiesību izmantošanas kārtību.
7.5. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja Pircējs:
7.5.1. Ir iegādājies Preces, kas ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas (higiēnas preces, pārtika, noteikta veida kosmētika);
7.5.2. Ir iegādājies bezrecepšu zāles, higiēnas preces, medicīnas preces, kosmētiku un uztura bagātinātājus, kuriem nepieciešami noteikti uzglabāšanas apstākļi, par kuru ievērošanu, kamēr tie atrodas pie Pircēja, Pārdevējs nevarēs pārliecināties, jo šādu Preču uzglabāšana ir jānodrošina atbilstoši šo Preču ražotāju dotajiem norādījumiem (atbilstošs gaisa mitruma līmenis, aizsardzība pret tiešu gaismas un saules staru iedarbību, ķīmisko un asi kodīgo vielu un specifisku smaku klātbūtnes neesamība, atbilstošas temperatūras nodrošināšana, un citi specifiski ražotāja dotie uzglabāšanas ierobežojumi);
7.5.3. Ir atvēris Preces iepakojumu vai ja iepakojums vai Preces ir bojātas pēc Preces saņemšanas.
7.6. Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
7.7. Lai Pircējs īstenotu Atteikuma tiesības, Pircējs paziņo Pārdevējam par Atteikuma tiesību izmantošanu. Pircējs var paziņot Pārdevējam par Atteikuma tiesību izmantošanu brīvā formā vai izmantojot Pārdevēja izstrādāto veidlapu “Iesniegums par atteikuma tiesību izmantošanu”: lejupielādēt .DOCX formātā , lejupielādēt .PDF formātā.
7.8. Paziņojumu par Atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs nosūta Pārdevējam uz e-pasta adresi info@homeopatiskaszales.lv.
7.9. Pēc paziņojuma par Atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas, Pārdevējs paziņo Pircējam, ka tas paziņojumu ir saņēmis, kā arī informē par pieņemto lēmumu vai lēmuma pieņemšanas laiku.
7.10. Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma par Atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas (nodošanas) Pārdevējam, nodot Pārdevējam Preces, nododot tās Aptiekā, kurā Pircējs Preces saņēma, vai nosūtot tās pa pastu uz šādu adresi: SIA “HOMEOPĀTIJA”, Lāčplēša iela 7-2, Rīga, LV-1010. Pircējam pašam ir jāsedz ar Preču atpakaļ atgriešanu un nosūtīšanu saistītās izmaksas.
7.11. Pārdevējam ir tiesības Noteikumu 7.9. punktā norādīto lēmumu pieņemt tikai pēc Preču atpakaļ saņemšanas.
7.12. Pārdevējs atmaksā Pircējam no Pircēja saņemtos maksājumus, izņemot papildus izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav Pārdevēja piedāvātais lētākais standarta piegādes veids, 14 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir saņēmis no Pircēja paziņojumu par Atteikuma tiesību izmantošanu (lēmums atteikties no Distances līguma), pie nosacījuma, ka Pārdevējs ir saņēmis atpakaļ Preces, no kurām Pircējs atsakās, un nav iestājies kāds no šo Noteikumu 7.5. punktā noteiktajiem gadījumiem, kas liedz Atteikuma tiesību izmantošanu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā Pircējam ar pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas norēķina kontu.

 

8. Patērētāja prasījums par līgumam neatbilstošu Preci

 

8.1. Pircējs, kas ir patērētājs saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību līgumam noteikumiem 2 gadu laikā no Preces iegādes dienas. Šāda prasījuma pieteikums ir iesniedzams Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad Pircējs ir atklājis Preces neatbilstību līguma noteikumiem. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs ir pieņēmis attiecīgo Preci.
8.2. Sīkāk par patērētāja tiesībām gadījumos, kad viņam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece, lasāms Patērētāju tiesību aizsardzības likuma VII nodaļā ,,Patērētāja prasījumi”.
8.3. Ja Pārdevējs atzīst Pircēja pretenziju par pamatotu, Pārdevējs veic nepareizo vai bojāto Preču apmaiņu, savstarpēji vienojoties ar Pircēju par Preču apmaiņas kārtību.

 

9. Sūdzību, priekšlikumu un ierosinājumu izskatīšana

 

Ikviens Pircējs var izteikt Interneta aptiekai ieteikumus, priekšlikumus par Interneta aptiekas darbu, vai izteikt sūdzību, nosūtot uz e-pastu info@homeopatiskaszales.lv.

 

10. Bezrecepšu zāļu un Uztura bagātinātāju lietošanas ierobežojumi

 

10.1. Ņemot vērā, ka Preču katalogā ir iekļautas Latvijas Republikā reģistrētas Bezrecepšu zāles un Latvijas Republikā reģistrēti uztura bagātinātāji, Pircējam jāievēro īpaša piesardzība un uzmanīgi jāizlasa un jāievēro Bezrecepšu zāļu lietošanas instrukcijas un Latvijas Republikā reģistrēto uztura bagātinātāju lietošanas apraksts.
10.2. Pie katras no Bezrecepšu zālēm ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms zāļu lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 6. nodaļu).
10.3. Pie katra uztura bagātinātāja ir pievienots brīdinājuma uzraksts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajā likumdošanā noteikto: „Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!” Jebkuru jautājumu gadījumā pirms uztura bagātinātāju lietošanas Pircējam ir uzmanīgi jāizlasa lietošanas instrukcija, kā arī ir tiesības saņemt bezmaksas farmaceita konsultācijas (skat. Noteikumu 6. nodaļu).

 

11. Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi

 

11.1. Pircējs ir atbildīgs par kaitējumu, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.
11.2. Pārdevējs neuzņemas Preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par Preču lietošanas ietekmi uz Pircēja veselību, drošību un dzīvību.
11.3. Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu neatkarīgi no iemesliem, kāpēc šāda kavēšanās notikusi.

12. Strīdu risināšana

12.1. Visus strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta aptiekā, Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu.
12.2. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.